Elköltöztünk

2019-es újdonság: Chocolate Brown MIX

Ha nem csak szolizni akarsz, hanem banulni is

Csokicső Hivatalos Facebook oldal

Jogi Felhívás

Tisztelt Szalontulajdonosok, Üzemeltetők és Forgalmazók,
Tisztelt Sun System Partnerek!

A Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1186-Budapest, Ipacsfa u. 6., cg.: 01-09-860845) állandó meghatalmazással rendelkező jogi képviselőiként eljárva az alábbi körülményekre kívánjuk felhívni szíves figyelmüket.

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2010. január 04. napján kelt – és jelen átiratunkhoz mellékelt - hivatalos védjegyokiratában a bejelentés időpontjától kezdődő hatállyal-, 199 307 lajstromszámon 2009. május 20. napjától 2019. május 20. napjáig terjedő-, további 10 éves időtartamra meghosszabbítható

v é d j e g y – o l t a l o m b a n

részesítette a

„ CS O K I CS Ő ”

megjelölést.

A védjegy kizárólagos jogosultja a Sun System Kft.

A „Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról” szóló 1997. évi XI. tv. 12.§. (1) alapján Ügyfelünknek, mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a „cs o k i cs ő” elnevezés, mint védjegy használatára. Védett joga alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása;
c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;
d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő kivitele;
e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.

Fentiek alapján a „Csokicső” elnevezés szalonokban-, szolárium gépeken vagy egyéb berendezéseken-, a szoláriumozáshoz használt eszközökön- vagy készítményeken történő jogosulatlan használata, kifüggesztése, vagy bármely egyéb módon történő alkalmazása sérti a védjegy-jogosult Sun System Kft. jogos érdekeit. Ügyfelünk a védjegybitorlóval szemben a „Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 27.§. szerinti polgári jogi igényeket érvényesítheti, így különösen:

  • követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Védjegybitorlás esetén a védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

A hivatkozott védjegyoltalmi rendelkezéseken túlmenően jelezni kívánjuk, hogy a Sun System Kft-nek alapvető és méltányolható érdeke fűződik a „Csokicső” mint védjegy elnevezéssel összefüggő egyes reklámtevékenység felügyeletére is, azaz a védjegyet reklámozók figyelemfelkeltő tevékenysége nem lehet megtévesztő jellegű-, és nem irányulhat a védjegyjogosult vállalkozás jogainak sérelmére. A Sun System Kft. engedélye nélkül „csokicső” elnevezéssel reklámozott szalon, vállalkozás, berendezés, stb. megtévesztheti vagy befolyásolhatja mindazon személyeket, akik felé a reklám irányul, ezért felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a megtévesztő reklámtól tartózkodni szíveskedjenek, ellenkező esetben „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. tv. alapján a Sun System Kft. a jogsértővel szemben felügyeleti intézkedést kezdeményez az illetékes Kormányhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósága előtt.

Védjegyoltalma alapján Ügyfelünk értelemszerűen hozzájárul az említett védjegy használatához mindazon áruk –, berendezések-, gépek-, szolárium csövek és egyéb termékek vonatkozásában, melyeket „csokicső” elnevezéssel vagy a „csokicső” elnevezésre tekintettel maga hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben, illetve amely esetekben a felhasználó a Sun System Kft-vel védjegylicencia-szerződést kötött.

Ügyfelünk szolárium stúdiókra irányadó állásfoglalása szerint azokban az üzletekben, ahol a beállított gépek számához viszonyítottan a Sun System Kft. által forgalmazott „csoki csövek” aránya eléri az 51%-ot, a szalon utalhat a „csokicső” megjelölésre; és az erre vonatkozó reklámhordozókat is közzéteheti.

A védjegyjogosult által ellenőrizetlen vagy ismeretlen helyről származó-, a „csokicső” megjelölést engedély nélkül alkalmazókkal szemben a Sun System Kft. minden esetben eljárást kezdeményez, ezért javasoljuk, hogy beszerzéseik során körültekintően járjanak el.

A védjegy további használatával és a nem kívánt jogkövetkezmények elhárításával kapcsolatos védjegy-jogosulti állásfoglalásról és ajánlásokról, akciókról a Sun System Kft. jelen átiratunkhoz mellékelt kiadványában olvashatnak.

Őszintén bízunk abban, hogy kimerítő jogi állásfoglalásunkkal hozzájárulhattunk üzletvitelük eredményességéhez,

Budapest, 2011. október 06.


Szerzői Jogok | Nyitóoldal | Árlista | Marketing | Csokicső térkép | Kapcsolat

A www.csokicso.hu weboldal tulajdonosa a Sun System Szolárium Nagykereskedés. © Minden jog fenntartva!

Kiemelten felhívjuk a versenytársak figyelmét, hogy az oldal tartalma, gondolatai, példái és eszmefuttatásai szerzői jogvédelem alatt állnak!
Amennyiben ezzel hasonlót vélünk felfedezni bármely versenytársunk írott, nyomtatott vagy elektronikus formájú megjelenésében, haladéktalanul és felszólítás nélkül jogi eljárást indítunk!